ແຈ້ງການ

1. ແຈ້ງການດ່ວນ
 2. ແຈ້ງການ ຂະແຫນງຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຖານ ແລະ ວັດແທກ
 3. ແຈ້ງການ ຂະແຫນງ ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ
4. ແຈ້ງການ ຂະແຫນງ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ